flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом керівника апарату 

Сторожинецького районного суду Чернівецької області

№20 від 11.05.2017

ПОГОДЖЕНО

Зборами працівників апарату суду

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО СЛУЖБОВОГО (ТРУДОВОГО) РОЗПОРЯДКУ  СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 І. Загальні положення

 

  1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового(трудового) розпорядку Сторожинецького районного суду Чернівецької області (далі – Суд), режим роботи, умови перебування працівника суду в Сторожинецькому районному суді Чернівецької області та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
  2. Службова (трудова) дисципліна вСторожинецькому районному суді Чернівецької області ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівником апарату своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
  3. Правила внутрішнього службового (трудового) розпорядку вСторожинецькому районному суді Чернівецької області розроблені з урахуванням основних вимог Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», Правил поведінки працівника суду, Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених Наказом Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016 р.  № 50.
  4. Правила внутрішнього службового (трудового) розпорядку суду поширюються на працівників в Сторожинецькому районному суді Чернівецької області: державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», працівників патронатної служби суду, працівників, які виконують функції з обслуговування, робітників та службовців (далі працівників апарату суду) та доводяться до відома всіх працівників апарату, які працюють у Сторожинецькому районному суді Чернівецької області, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в суді

 

2.1. Працівники апарату суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2.2. Працівники апарату суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

2.3. Працівники апарату суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

2.4. Працівники апарату суду під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

2.5. Працівники апарату суду повинні дотримуватися ділового стилю, що базується на міжнародному стандарті, в якому цінується розумна консервативність, стриманість, висока якість одягу, відсутність яскравих аксесуарів та екстравагантного крою, виглядати професійно, по діловому і охайно.

Для всіх працівників апарату Суду протягом робочого часу  є обов’язковим носіння  бейджів   із зазначенням посади, прізвища та  ім’я.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівника апарату суду

 

3.1. Тривалість робочого часу працівників апарату суду становить 40 годин на тиждень.

3.2. У Сторожинецькому районному суді Чернівецької області   встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя 

Режим роботи суду встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у певній місцевості.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у суді (його структурному підрозділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

3.3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи суду.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 1 /одна/ година з 13 год. до 14 год. Перерва не включається в робочий час, і працівник апарату суду може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.   

3.4. Напередодні святкових днів, що визначенні статтею 73 Кодексу законів про працю України, тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

3.5. Облік робочого часу у суді здійснюється у відповідному табелі робочого часу та за допомогою відповідної електронної системи контролю доступу до суду.

Для забезпечення контролю своєчасного прибуття на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються відповідальною особою – спеціалістом по роботі з персоналом,  керівнику апарату суду.

3.6. Вихід працівника апарату суду за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

 

ІV. Порядок повідомлення працівника апарату суду про свою відсутність

 

4.1. Працівник апарату суду повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом. Безпосередній керівник повідомляє керівника апарату суду про відсутність його підлеглого.

4.2. У разі недотримання вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника апарату суду на робочому місці без поважної причини протягом трьох годин.

 4.3. У разі ненадання працівником апарату суду доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату суду щодо причин своєї відсутності.

 

 V. Перебування працівника апарату у приміщенніСторожинецького районного суду Чернівецької області у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

5.1. Для виконання невідкладних завдань працівник апарату суду може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

5.2. Керівник апарату за потреби може залучати працівників апарату суду до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується керівником апарату.

5.3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник, його посада, місце, дата та строк чергування.

5.4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається заступником керівника апарату суду керівнику апарату суду для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5.5. У разі залучення працівника апарату суду до роботи понад установлену тривалість робочого дня у суді запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) працівникам апарату суду надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників.

5.6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

5.7.  Працівники апарату суду повинні звільнити службові приміщення після закінчення робочого часу. Після закінчення робочого часу працівники суду можуть перебувати у приміщенні суду за погодженням з керівником апарату суду чи його заступником.

 

VІ. Порядок доведення до відома працівника апарату суду нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

6.1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників апарату суду шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

 6.2 Підтвердженням може слугувати підпис із зазначенням дати та прізвища працівника апарату суду (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідне електронне підтвердження про ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

6.3. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівника апарату суду шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті Суду.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

7.1. Керівник органу державної влади зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку покладені відповідні функції в суді.

7.2. Працівник апарату суду повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

7.3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником апарату суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

7.4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Сторожинецькому районному суді Чернівецької області  відповідає керівник апарату суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна працівником апарату суду

 

8.1. Працівник апарату суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій керівником апарату суду особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

8.2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, керівником апарату судута працівником, який звільняється.

Один примірник акта видається працівнику суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

9.1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку є підставою для притягнення працівника апарату суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку, вирішуються керівником апарату суду.